Regulamin Hostingu

Regulamin

 

§1. DEFINICJE

 

1. Regulamin – niniejszy regulamin, który stanowi integralną cześć zawieranych z Abonentem umów o świadczenie Usług, znajdujących się na stronie https://sdata.net.pl

2. Sdata – Martel z siedzibą przy ul. Kościuszki 24b, 55-330 Miękinia, NIP: 899-217-96-14; jednostka świadcząca usługi drogą elektroniczną, z zastosowaniem zasad poniższego Regulaminu.

3. Abonent/Użytkownik – osoba fizyczna lub podmiot korzystający z usług Sdata, na rzecz której zawarta została umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Usługa – Jedna z usług świadczonych przez hosting na stronie https://sdata.net.pl

5. Specyfikacja Usługi – dostępny na stronie Sdata https://sdata.net.pl/cennik szczegółowy opis usługi

6. Okres Abonamentowy – okres obejmujący okres od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi, za który jest uiszczana opłata.

7. Podmiot – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań.

8. Abonent – podmiot, który zamierza zawrzeć albo zawarł umowę o świadczenie Usługi albo podmiot na rzecz, którego umowa taka została zawarta.

9. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę o świadczenie Usługi w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10. Przedsiębiorca – podmiot prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 

 

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

1. Niniejszy Regulamin dotyczy usług oferowanych przez firmę Martel, opublikowanych na stronie sdata.net.pl. Regulamin obowiązuje wszystkich korzystających z usług od dnia 10.05.2020 r.

2. Wykupienie usługi oferowanej przez Sdata oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną.

3. Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu stanowi podstawę do zablokowania usługi, na którą została zawarta umowa z Abonentem.

4. Abonent wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z polityką prywatności Sdata.

5. Abonent oświadcza, że został poinformowany, iż posiada prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych. Dane osobowe Abonenta nie będą odsprzedawane osobom trzecim przez Sdata.

6. Sdata zastrzega sobie prawo do konserwacji łącza i innych prac konserwacyjnych, skutkujących unieruchomieniem łącza, usługi, a w przypadkach innych niż nagłe, do wcześniejszego informowania Abonenta o przewidywanym terminie i czasie niedostępności.

7. Sdata zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Każdy Abonent zostanie poinformowany drogą elektroniczną o zaistniałych zmianach.

8. Abonent rejestrując się na Sdata wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od Sdata wiadomości, które dotyczą tylko i wyłącznie Abonenta, jego usług, rachunków lub firmy Sdata.

9. Sdata ma prawo do odmowy zawarcia umowy i usługi czy też odstąpienia od zawartej już umowy z Abonentem w sytuacji, gdy:

– zachodzi uzasadniona obawa, że Abonent wykorzysta usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem,

– Abonent korzystał z usług Sdata w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem lub złamał Regulamin usług Sdata,

– Abonent wprowadził podczas rejestracji nieprawdziwe lub niepełne dane osobowe, co jest niezbędne do prawidłowego świadczenia usług przez Sdata

10.Sdata na wniosek uprawnionych organów państwowych ma prawo do zawieszenia usługi i wydania danych osobowych Abonenta.

 

 

§3. ZAWARCIE UMOWY

 

1. Złożenie zamówienia powiązane jest automatycznie z zawarciem umowy na usługi hostingowe z serwisem Sdata. Z chwilą złożenia zamówienia na usługę Abonent tym samym akceptuje regulamin Sdata.

2. Po założeniu konta Abonent otrzymuje potwierdzenie w postaci wiadomości e-mail na adres wskazany przez Abonenta w strefie klienta.

3. Operator jest uprawniony do odmowy zawarcia umowy o świadczenie Usługi albo jej rozwiązania/odstąpienia w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy:

– Sdata uprzednio rozwiązało umowę z Abonentem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Abonent;

– zachodzi uzasadniona obawa, że Usługa będzie wykorzystywana w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa i dobra osób trzecich albo do popełnienia czynów zabronionych albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z usług świadczonych przez Sdata na rzecz innych Abonentów;

– uprzednio Abonent osobiście albo wspólnie z innymi podmiotami albo za pośrednictwem innych podmiotów korzystał z usług świadczonych przez Operatora w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa i dobra osób trzecich albo do popełnienia czynów zabronionych albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z usług świadczonych przez Sdata na rzecz innych Abonentów albo w sposób sprzeczny z regulaminami wydanymi przez Sdata;

– z przyczyn technicznych wykonanie Usługi nie będzie możliwe.

 

 

§4. PŁATNOŚCI.

 

1. Za korzystanie z usług oferowanych przez Sdata pobierana jest opłata z góry za okres rozliczeniowy zadeklarowany przez Abonenta.

2. Jeden okres rozliczeniowy trwa minimum 1 miesiąc (30dni).

3. Jeżeli Abonent nie poinformuje Sdata co najmniej 7 dni przed upływem okresu rozliczeniowego o rozwiązaniu umowy, Sdata wygeneruje elektroniczny dokument, będący podstawą do opłacenia kolejnego okresu rozliczeniowego.

4. Sdata zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi, np. w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

5. W przypadku nieuiszczenia opłaty na kolejny okres rozliczeniowy, tydzień później usługa jest automatycznie wstrzymana. Następnie jeżeli w terminie 30 dni od wstrzymania usługi Abonent nie wyrazi chęci jej przedłużenia i nie wniesie opłaty za kolejny okres rozliczeniowy, spowoduje to wygaśnięcie umowy, a usługa zostanie trwale usunięta, bez ponoszenia przez Sdata jakiejkolwiek odpowiedzialności za pozostawione tam dane.

6. Sdata przywróci świadczenie zawieszonej usługi najpóźniej dzień po uregulowaniu przez Abonenta wszystkich zaległych kwot wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę.

7. Rezygnacja Abonenta z usługi przed upływem terminu, na jaki została usługa opłacona, nie powoduje zwrotu kosztów ze strony Sdata.

8. Abonent, akceptując regulamin wyraża zgodę i chęć otrzymywania faktur vat drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres email. Faktury są generowane po zaksięgowaniu wpłaty i wraz z potwierdzeniem wpłaty wysyłane na wskazany adres email.

9. Abonent ma prawo do otrzymywania faktur w formie papierowej, jednak wymaga to wcześniejszego poinformowania Sdata o wybraniu tej metody i skutkuje dodatkową opłatą w kwocie 10zł netto, doliczaną do każdej faktury.

 

 

§5. ROZWIĄZANIE UMOWY I SKUTKI NIEWYWIĄZANIA SIĘ ABONENTA ZE ZOBOWIĄZANIA.

 

1.Rozwiązanie umowy lub zawieszenie wykonywania usługi przez Sdata nie zwalnia Abonenta z obowiązku uiszczenia zaległych kwot wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę.

2.Sdata poinformuje Abonenta o zawieszeniu usługi oraz o przyczynie tego zawieszenia.

3.W przypadku nieprzestrzegania przez Abonenta warunków regulaminu, umowy lub innych przepisów prawnych, Sdata ma prawo do wstrzymania usług świadczonych na rzecz Abonenta i odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zwrotu kosztów poniesionych przez Abonenta.

4.W dniu rozwiązania umowy Abonentowi zostaje odebrany dostęp do usług. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi, dane przechowywane na serwerze zostaną trwale usunięte w terminie określonym w §4, pkt. 6 niniejszego Regulaminu.

5.W przypadku dostarczenia nieprawidłowych danych przez abonenta,Sdata wzywa abonenta do przedstawienia dokumentu potwierdzającego jego tożsamość w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli potwierdzenie nie nastąpi, Sdata ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 

 

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

 

1.Zgodnie z art. 38. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Abonent ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej (elektronicznie lub listownie, na adres siedziby Sdata).

 

 

§7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

 

1.Sdata dołoży wszelkich starań, aby zapewnić stałe i nieprzerwane działanie usługi z zachowaniem jej dostępności na poziomie 99,8% w skali roku.

2.W przypadku niedotrzymania terminu SLA (dostępności do usługi 99,8% w skali roku) i braku możliwości dostępu do usługi Abonenta z winy Sdata, Sdata zobowiązuje się do udzielania rekompensaty w postaci przedłużenia usługi o czas jej niedostępności z winy Sdata lub zgodnie z zawartą umową indywidualną między Sdata a Abonentem.

3.Wszystkie usługi oferowane przez Sdata powinny być wykorzystywane do celów zgodnych z prawem.

4.Za treści przekazywane za pośrednictwem usług odpowiedzialność ponosi wyłącznie Abonent. Sdata nie ponosi odpowiedzialności za działania swoich Abonentów oraz przechowywane dane i informacje.

5.Abonent zobowiązany jest do podania prawidłowych, zgodnych z prawdą danych osobowych przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego. Podanie nieprawdziwych, niepełnych danych skutkuje zawieszeniem konta i usługi do czasu potwierdzenia tożsamości Abonenta.

6.Odsprzedawanie osobom trzecim całej wykupionej w Sdata usługi, bez poinformowania Sdata o tym fakcie, jest zabronione.

7.Abonent ponosi pełną odpowiedzialność rejestrując konto, usługę za świadczone przez siebie usługi, posiadane dane, wszelkie działania wykonywane w ramach posiadanej usługi i aktualność danych osobowych rejestrowanych w Sdata.

8.Abonent zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, utrzymywania w tajności haseł dostępowych oraz nieujawniania ich osobom trzecim.

9.Sdata nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Abonenta lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.

10. Sdata zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia usługi w celach konserwacyjnych, po uprzednim powiadomieniu Abonentów drogą elektroniczną, z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.

11. Sdata nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie usługi Abonenta wynikające z jej błędnej konfiguracji, przekroczenia zasobów, błędów w skryptach czy niewłaściwego działania Abonenta.

12. Sdata nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do usługi wynikłe z powodu działania osób/podmiotów trzecich, będących poza kontrolą Sdata, a także działania siły wyższej oraz za przerwy powstałe z winy innych operatorów.

 

 

§8. KOPIE BEZPIECZEŃSTWA.

 

1.Sdata wykonuje kopie danych serwerów FTP co 24 godziny i ponosi odpowiedzialność za poprawność ich wykonania i brak utraty danych.

 

 

§9. POMOC TECHNICZNA.

 

1. Sdata gwarantuje odpowiedź na zgłoszenie mailowe dostarczone na wyznaczone maile pomocy technicznej do 48godzin roboczych o ile dotyczy aktywnej usługi w Sdata i nie wykracza poza przysługujący poziomu pomocy danego klienta.

2.W przypadku braku możliwości zidentyfikowania Abonenta, np. z powodu wysłania zgłoszenia z adresu nie przypisanego do usługi, czas odpowiedzi na zgłoszenie może się wydłużyć.

 

§10. REKLAMACJE.

 

1.Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu Sdata i jego nieprzestrzegania, nie będą rozpatrywane.

2.Reklamacja składana przez Abonenta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przez Sdata, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres email pomoc@sdata.net.pl

3.Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy zgłaszającej reklamację, login lub inny identyfikator pozwalający na identyfikację usługi, przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie.

4.Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w 14 dniu od zdarzenia, którego dotyczy.

5.Sdata rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni od jej otrzymania.

 

 

§11. OBSŁUGA PŁATNOŚCI

 

Przelew tradycyjny na konto Sdata BNP Paribas 97 1750 1064 0000 0000 0962 1687

 

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Sdata zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, prawo wydawania odrębnych regulaminów promocyjnych.

2.Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy zostaną opublikowane na stronie Sdata

3.Informacja o zmianach Regulaminu oraz wydaniu odrębnych regulaminów zostanie przesłana Abonentowi na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.

4.Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy wchodzą w życie po upływie 24 godzin od dnia ich publikacji w sposób określony w pkt.2 powyżej.

5.Sdata uznaje, iż Abonent zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie rozwiązał/ nie odstąpił od umowy do końca upływu okresu wskazanego w pkt. 4 powyżej.

6.Do umów o świadczenie Usługi zawartych z Sdata stosuje się prawo polskie.

7.Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które znajdują zastosowanie w pierwszej kolejności przed postanowieniami Regulaminu.

8.W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa.